Hledání
Nabídka obchodu
Zákaznické centrum
Informace

TOPlist

Nejprodávanější
Vybíráme z nabídky

Obchodní podmínky

I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího – Ladislav Vidršperk a přidruženého el. obchodu a jeho zákazníků – kupujících.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce.
Prodávající, se zavazuje, že svým odběratelům bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území ČR a zároveň řádně vybavené návody k obsluze.

III. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ SMLOUVY

a) Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři, případně sdělení těchto informací na telefon prodávajícího. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky kupujícím.

b) Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem jako například písemně nebo telefonicky. Objednávka se považuje za neplatnou, pokud kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem provést odmítne.

c) V případě, že kupujícím objednané zboží nemá prodávájící k dispozici, nebo došlo-li ke změně jeho ceny či parametrů oproti nabídce v e-shopu, vyhrazuje si prodávající právo objednávku kupujícího stornovat a kupujícímu toto storno oznámit, případně se s kupujícím dohodnout na nové ceně.

d) V případě, že kupující po vložení objednávky, bude chtít objednávku zrušit a prodávajícímu zrušením objednávky vzniknou náklady je kupující povinen zboží odebrat nebo uhradit vzniklé náklady.

IV. CENA A PLATBA

Ceny uvedené na webových stránkách www.karting-shop.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo pracovníkovi přepravní firmy. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň jako daňový doklad a pokud ke zboží není přiložen záruční list tak i jako záruční list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak.

“Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží dle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.”

Den dodání zboží:

“Není-li prodávající povinen dle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předáním dopravci k přepravě ke kupujícímu, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.”

V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění zákazníkovi dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovním převodem).

V. DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení. V případě, že zboží je skladem, tak ho prodávající vyexpeduje – předá dopravci do deseti pracovních dnů po obdržení objednávky. V případě, že objednané zboží není skladem jedná se o nestandardní zboží a jeho dodací doba bude prověřena a sdělena na požádání, většinou se jedná o cca 10-40 dní.

VI. DOPRAVNÍ PODMÍNKY A POŠTOVNÉ

Zboží je zasíláno přepravní službou . U větších a neobjemných zásilek je přepravné ůčtováno dle ceníku přepravní služby .V případě nepřevzetí (odmítnutí) zásilky Vám bude účtována náhrada poštovného a balného popř, další vzniklé náklady spojenné s dopravou Vámi objednaného zboží.

Za zdržení způsobené  přepravní službou neodpovídáme.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně zapsat do dodacího listu a sepsat s přepravcem zápis o škodě a ihned informovat prodejce. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít! Pokud zákazník převezme poškozenou zásilku a nesepíše s přepravcem zápis o škodě, nemá nárok na uplatnění náhrady škody z vad zjistitelných při přejímce.Zákazník je povinen ihned po převzetí zboží zkontrolovat, zda není poškozeno uvnitř (vady nemožné zjistit při přejímce) a vadu ihned hlásit dodavateli.

VII. ZÁRUKA A SERVIS

Pro uplatnění reklamace prosím postupujte dle podmínek uvedených v Reklamačním průvodci.

Pokud se rozhodnete nevyužít služeb autorizovaných servisů a zboží chcete odeslat přímo nám, dopředu nás kontaktujte přidělíme Vám reklamační číslo pro zřetelné označení zásilky a sdělíme přesnou dodací adresu.

a) Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů. Záruční doba začíná běžet ode dne vystavení faktury na dané zboží kupujícímu. Životnost nepoužívaných dodávaných baterií a akumulátorů je 6 měsíců od data dodání.

b) Záruka se nevztahuje na vady vzniklé

• mechanickým poškozením

• instalací nebo používáním výrobku v rozporu s návodem k obsluze a nebo použitím výrobku pro jiné účely, než je pro tento typ obvyklé

• neodbornou manipulací popř. neodborným nebo neoprávněným zásahem do přístroje
• užíváním zboží v pracovních podmínkách, které neodpovídají svou teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy pracovním podmínkám pro které je výrobek určen

• nadměrným zatěžováním zboží nebo používáním zboží způsobem, který je v rozporu s dokumentací či obecnými zásadami

• poškozením vlivem neodvratné události

• poškozením nebo znečištěním v důsledku styku s cizími látkami, vniklými do přístroje

• nedodržením bezpečnostních pokynů uvedených v návodu k obsluze přístroje

• opotřebením výrobků z důvodů běžného užívání a opotřebení

Prodejce nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktu nebo jeho nekompatibility s jinými produkty, stejně jako za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.


c) Místem uplatnění reklamace je prodejní místo prodávajícího na adrese uvedené v sekci kontakt – osobní návštěvu je nutné dohodnout předem telefonicky. Zboží lze také zaslat na tuto adresu poštovním balíkem s popisem závady a kopii dokladu o nákupu.

d) K reklamovanému zboží je nutné přiložit kopii dokladu o nákupu případně záruční list – obojí potvrzeno firmou Ladislav Vidršperk a podrobný popis závady. Reklamované zboží musí být kompletní.

e) Prodávající se zavazuje předat relamovaný výrobek výrobci k pousouzení oprávněnosti reklamace. Výrobce posoudí oprávněnost reklamace a rozhodne o způsobu vyřešení reklamace odstraněním závady či výměnou za nový výrobek. Termín vyřízení reklamace u spotřebitelkských smluv je 30 dní od obdržení reklamovaného zboží. V případě ostatních smluv (uzavřených dle obchodního zákoníku) může být termín prodloužen o nezbytně nutno dobu, než vyřídí reklamaci výrobce zařízení.

f) Po dobu převzetí přístroje do opravy se běh záruční lhůty přerušuje. Nárok na záruční opravu nelze uplatnit, je-li poškozeno nebo jinak nečitelné výrobní číslo přístroje. Záruční opravy provádí, případně zajišťuje prodávající na vlastní náklady. Pokud bude během opravy zjištěno, že závada nespadá do záruky, je prodávající oprávněn požadovat úhradu nákladů na takovou opravu a další související náklady.

g) Prodávájící je oprávněn v případě neoprávněné reklamace požadovat po kupujícím úhradu nákladů bezprostědně vzniklých s neoprávěnou reklamací. Do doby uhrazení těchto nákladů je prodávající oprávněn si neoprávněně reklamované zboží ponechat.

h) Zákazník ztrácí nárok na uplatnění záruky v těchto případech.

• vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba.

• porušením ochranných či záručních pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou.

VIII. STORNO OBJEDNAVKY

a) Storno objednávky ze strany kupujícího: Kupující má právo stornovat objednávku a to bez udání důvodu před odesláním objednávky . Po odeslání objednávky pouze v případě, že prodávající (provozovatel) nesplní smluvené podmínky prodeje . V případě stornování již odeslané objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní nárok na úhradu škody a to v případě nákupu zboží, které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že k zajištění zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atd.
b) Storno objednávky ze strany prodávajících (provozovatel) : bez udání důvodu .Zboží se již nevyrábí, nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).

IX. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (zásilkový obchod)

Výměna nebo vrácení zboží je podřízeno zákonem č. 367/2000.Platí pouze v případě, kdy se spotřebitel předem neseznámí s předmětem prodeje.Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

V případě nákupu zboží v rámci podnikatelské činnosti  se reklamace a ostatní záruční podmínky řídí obchodním zákoníkem. Zboží lze vrátit pouze po oboustranné dohodě a je spojeno se storno poplatkem minimálně ve výši 300 Kč + náklady na poštovné. Prodávající má právo odmítnout vrácení zboží a prodejní sumy v případě že,vracené zboží je použito nebo je poškozené

X. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

a) Abychom vám mohli nabízet hodnotné služby, je třeba znát některá Vaše osobní data. Samozřejmostí je ochrana Vámi poskytnutých dat před zneužitím a nebudou poskytování třetímu subjektu.

b) Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o vás a vašich nákupech za výše stanovených podmínek.

c) Registrací zákazníka, žadatele o novinky, účastníka ankety a dalších jiných forem registrace automaticky souhlasíte, že můžete být informován o novinkách v našem internetovém obchodě mailem nebo telefonicky. Pokud si nadále nebudete přát tyto informace, máte možnost kdykoli jejich zasílání ukončit dle postupu uvedeného v každé zasílané zprávě.

d) V případě splátkového prodeje přebírá ochranu osobních dat úvěrová společnost dle:všeobecných podmínek.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Prodávající je oprávně použít data zadaná kupujícím v rámci administrace e-shopu.

Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož že i v den odeslání objednávky akceptuje platnou výši ceny objednaného zboží uvedenou v ceníku na internetových stránkách prodejce včetně případných expedičních a dopravních nákladů.

Odeslanou objednávkou – kupní smlouvou – je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení § 262, odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následujícím.